NAT je zkratka pro Network Address Translation, to v překladu znamená Překlad Síťových Adres.
V podstatě je to metoda, pomocí které jsou IP adresy mapované z jedné podsítě do druhé a zabezpečuje transparentní směrování packetů až k cílovému uživateli.
Doslovně to znamená, že NAT umožňuje počítačům ve vnitřní síti a většině aplikací na nich provozovaných pracovat s internetem, jako kdyby byly na internet připojené přímo.

vice na serveru sdileni.cz : http://www.sdileni.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005051301

online test zda se na vás ostatni připojí tzn. zda jste aktivní či máte správně nastaven forward portu = http://btfaq.com/natcheck.pl

Kategorie
CategoryTechnical
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki