Announce je :
  1. URL adresa na kterou posílají klienti svoje informace a získávají data o ostatních peerech
  2. Proces samotného poslání informací klienta trackeru

Announce topičovo.NET je vždy napsána na stránce uploadu
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki