Download je množství dat které stáhnete. Tracker započítává jednak kolik dat jste stáhli na jednom torrentu, a dále započítává celkové množství stažených dat, ze kterého se počítá ratio

Kategorie
CategoryTechnical
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki